در مرحله آخر شما مشخصات و آدرس منزل خود را وارد کرده و پس از دریافت محصول مباغ را پرداخت می نمایید.